Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w Trójboju Siłowym wiosna 2023

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w Trójboju Siłowym wiosna 2023

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej
w Trójboju Siłowym Klasycznym Kobiet i Mężczyzn 2023 r.
§ 1. Organizator
1. Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego.
2. Stowarzyszenie Strefa MOCY.
§ 2. Cel zawodów
Popularyzacja trójboju siłowego w środowisku akademickim, praktyczny sprawdzian
reprezentacji poszczególnych uczelni.
§ 3.Termin i miejsce
Termin: 15 kwietnia 2023 r., sobota.
Miejsce: Pan i Pani Fit – RIO Wellness, ul. Antoniukowska 56 lok. 035, 15-845 Białystok.
§ 4. Program minutowy
1. Proponowany program minutowy:
10:00 – weryfikacja i waga zawodników,
11:45 – otwarcie zawodów,
12:00 – rozpoczęcie zawodów,
15:30 – dekoracja medalowa.
2. Program minutowy może ulec zmianie.
§ 5. Regulamin zawodów
I. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach uczestniczyć mogą studenci i pracownicy uczelni podlaskich oraz tegoroczni
absolwenci uczelni.
2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji do 10 zawodników(czek) oraz dwóch
rezerwowych w poszczególnych kategoriach, oddzielnie kobiet, oddzielnie mężczyzn.
3. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
a) posiadać aktualną legitymację AZS. Legitymację można wyrobić na stronie azs.pl,
b) podpisać deklarację o stanie zdrowia umożliwiającego udział w zawodach w
dyscyplinie trójbój siłowy. Druk deklaracji będzie znajdować się w miejscu i terminie
zawodów.
II. Sposób rywalizacji
1. Zawody zostaną przeprowadzone według zgłaszanych obciążeń (w kolejności od
najmniejszych do największych) z podziałem względem płci zawodnika oraz jego
kategorii wagowej.
2. Kolejność wykonywania bojów: przysiad, wyciskanie, martwy ciąg.
3. Obowiązują przepisy zgodne z federacją IPF.
Strona 1 z 2
III. Klasyfikacja
1. 1. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w kategoriach wagowych:
a) dla kobiet: 43*, 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84, 84+ kg,
b) dla mężczyzn: 53*, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, 120+ kg.
*) kategoria JEDYNIE dla zawodników do 23 roku życia rocznikowo do końca roku.
2. Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
3. Do klasyfikacji drużynowej będzie uwzględnionych do 5 – pięciu – zawodników, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w danej drużynie wg następującej punktacji:
I miejsce: n + 1,
II miejsce, oraz kolejne: n – zajęte miejsce,
gdzie n jest równe liczbie zawodników startującej w najliczniejszej kategorii
wagowej.
4. Drużyna, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą w punktacji
zespołowej. W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej
zespoły, o kolejności decydować będzie większa ilość pierwszych miejsc, następnie
drugich itd..
5. Klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
IV. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 10 kwietnia 2023 r. włącznie, na adres E-mail
zawody@strefamocy.bialystok.pl.
2. Istnieje możliwość warunkowego dopuszczenia zawodnika zgłoszonego w dniu zawodów
podczas ważenia.
3. Po zamknięciu ważenia, nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika oraz jego udziału w
klasyfikacji. Dopuszcza się, wystartowanie zawodnika poza konkursem.
V. Nagrody
1. Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wagowych, zostaną nagrodzone
medalami.
V. Postanowienia Końcowe
1. Komisję sędziowską powołuje Zarząd Środowiskowy AZS i Zarząd AZS Politechniki
Białostockiej.
2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie przedstawiciel Zarządu Środowiskowego
AZS oraz sędzia główny zawodów.
Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy zapraszają na zawody