Zaznacz stronę

Regulamin PALM

Strona główna » Imprezy » PALM » Regulamin PALM

PODLASKA AKADEMICKA

LIGA MIĘDZYUCZELNIANA

(PALM)

REGULAMIN TECHNICZNY DYSCYPLIN SPORTOWYCH

 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA IMPREZ PODLASKIEJ AKADEMICKIEJ LIGI MIĘDZYUCZELNIANEJ

 

Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego AZS w związku z powierzeniem jednostce organizacyjnej AZS (KU AZS) organizacji i przeprowadzenia imprezy sportowej w ramach PODLASKIEJ AKADEMICKIEJ LIGI MIĘDZYUCZELNIANEJ oraz zatwierdzeniem refundowanych kosztów zobowiązuje ORGANIZATORA do:

1.  Przeprowadzenia zawodów w ramach PALM zgodnie z zatwierdzonym w 2004 roku przez ZARZĄD Klubu Środowiskowego AZS Województwa Podlaskiego „Regulaminem”.

2.   Przeprowadzenia zawodów i imprez towarzyszących w ramach środków finansowych uzyskanych z dotacji ZG AZS, z wpłat regulaminowych, z umów sponsorskich i reklamowych, środków własnych oraz innych dotacji.

3.   Promowania Akademickiego Związku Sportowego, a w szczególności:

•   umieszczenia w wydawnictwach, materiałach informacyjnych (plakaty, zawiadomienia, komunikaty, zaproszenia) poprzedzających organizację Mistrzostw informacji o AZS, symboliki AZS itp.,

•   udekorowana flagami AZS, banerami z napisem Akademicki Związek Sportowy i inną symboliką AZS wszystkich obiektów sportowych na których rozgrywane są Mistrzostwa.

4.   Zaproszenia na Mistrzostwa, a w szczególności na ceremonię otwarcia, członków AZS z danego środowiska, przedstawicieli władz Klubu Środowiskowego AZS Województwa Podlaskiego.

5.   Ubezpieczenia OC organizatora.

6.   Przekazania komunikatu końcowego – protokół sędziowski oraz sprawozdanie sportowe (w formie pisemnej i elektronicznej) oraz rozliczenia finansowego otrzymanej dotacji z Zarządu Głównego AZS w terminie 7 dni od zakończenia imprezy.

 

Regulaminy Techniczne

KOLARSTWO GÓRSKIE

 

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.  Mistrzostwa będą obejmowały indywidualny wyścig na czas ze startu wspólnego:

a)  wyścig główny – cross country

kobiety            10-15 km,

mężczyźni        20-25 km,

2.   Nieukończenie wyścigu z powodu defektu roweru lub wypadku losowego, decyzją komisji sędziowskiej spowoduje przesunięcie zawodnika na ostatnie miejsce i zaliczenie startu.

II. UCZESTNICTWO

Każda uczelnia ma prawo wystawić po jednej drużynie kobiet i mężczyzn w składach 5 osobowych.

III. PUNKTACJA

1.   Każdy zawodnik w wyścigu cross country otrzymuje punkty wg następującego klucza: l miejsce – 1pkt., II miejsce – 2 pkt., III miejsce – 3 pkt., itd.

2.   Do drużynowej klasyfikacji generalnej brani pod uwagę będą trzej najlepsi zawodnicy i dwie zawodniczki z każdej drużyny, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

3.   Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół z najmniejszą liczbą punktów.

4.   Zespoły będą klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje w nich i ukończy wyścig minimum 2 zawodniczki i 3. zawodników.

5.   Przy równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce trzeciego zawodnika.

6.   Zwycięzcą indywidualnym zostaje zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona przewidziany dystans.

IV. UWAGI KOŃCOWE

Zawodnicy uczestniczą w imprezie zgodnie z przepisami PZKol.

a)  każdy zawodnik na starcie musi obowiązkowo posiadać kask,

b)  organizatorzy nie przyjmują żadne] odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym uległ zawodnik podczas trwania imprezy, a które wynikają z przeprowadzenia wyścigu (paragraf 1,6 regulaminu kolarstwa górskiego (MTB) PZKol.),

c)  zawodnikom nie wolno skracać trasy i opuszczać okrążeń,

d)  zawodnikom nie wolno korzystać z żadnej pomocy technicznej podczas rozgrywania wyścigu od kogokolwiek, również od innych zawodników,

e) zawodnicy powinni zachowywać się w sposób godny sportowca – studenta, respektować polecenia organizatorów i Komisji Sędziowskiej i nie przeszkadzać innym zawodnikom w poruszaniu się na trasie,

f)   zawodnikowi nie wolno zażywać środków dopingujących, znajdujących się na liście środków zakazanych przez UCI,

g)  w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów i regulaminu wyścigu, Komisja Sędziowska może zastosować następujące kary:

upomnienie,

pozbawienie miejsca (o 1. lub więcej pozycji)

dopisywanie czasu lub punktów karnych

dyskwalifikacja.

h)  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem.

KOSZYKÓWKA

l. PROGRAM ZAWODÓW

Mecze będą trwały 4 x 10 min. wg przepisów PZKosz.

II. UCZESTNICTWO

Uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn. Zespół może liczyć

max. 12 zawodników/zawodniczek.

III. PUNKTACJA

Zgodnie z przepisami i regulaminem PZKosz.

 

LEKKOATLETYKA

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.   Mistrzostwa obejmują programem następujące konkurencje:

a)   kobiety (11 konkurencji):

100 m, 400 m, 800 m, 4 x 100 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem

b)  mężczyźni (14 konkurencji):

100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 4 x 100 m, skok wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem.

2.  Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w ciągu 1 dnia.

II. UCZESTNICTWO

1.  Zawodnik / zawodniczka ma prawo startu w 2 dowolnych konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie, Uczelnia może zgłosić do 4. zawodniczek / zawodników w konkurencjach indywidualnych, po 1 zespole sztafetowym. W jednej konkurencji uwzględniane będą punkty zdobyte przez 2 zawodników z danej drużyny.

III. PUNKTACJA

1.   W konkurencjach indywidualnych punktacja obejmuje „n” miejsc wg zasady: l miejsce – n+1 pkt., II – n-1 pkt., III – n-2 pkt., itd., gdzie „n” oznacza ilość zespołów w danym typie uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).

2.   W sztafetach punktacja obejmuje „n” mie/sc wg zasady:: l miejsce – n+1 pkt., II -n-1 pkt., III – n-2 pkt., itd„ gdzie „n” oznacza podwojoną ilość zespołów w danym typie uczelni (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn).

3.   Prowadzona jest oddzielnie punktacja dla kobiet i mężczyzn. O kolejności miejsc zajętych przez poszczególne Uczelnie decyduje suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników / zawodniczki.

4.   Przy równej ilości zdobytych pkt. przez dwa lub więcej zespołów, o kolejności decyduje większa ilość miejsc pierwszych, następnie drugich, itd.

 

PIŁKA NOŻNA

l. SYSTEM ROZGRYWEK

1.  Rozgrywki będą przeprowadzone systemem „każdy z każdym” 2 x30 min + 15 min przerwy,

2.  W czasie meczu każda drużyna może wymienić 4. zawodników.

II.  UCZESTNICTWO

Każda Uczelnia ma prawo zgłosić 1 zespół. W zależności od ilości rozgrywanych meczy, ekipa może liczyć maksymalnie  18. zawodników.

III. PUNKTACJA

1.   O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

za zwycięstwo     3 pkt.

za remis          1 pkt.

za przegraną      0 pkt.

2.   W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:

bilans punktów z bezpośrednich spotkań;

różnica bramek z bezpośrednich spotkań;

większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach;

różnica bramek ze wszystkich spotkań;

rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

3. Oddanie przez drużynę dwóch meczy walkowerem eliminuje ją z zawodów.

IV. UWAGI KOŃCOWE

1.   Zawodnik po otrzymaniu 2. żółtych kartek lub 1. czerwonej zostaje automatycznie odsunięty od jednego najbliższego meczu.

2.  Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli.

 

FUTSAL

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.  Zawody rozgrywane na hali.

2.  Czas gry wynosi 2 x 15 min + 5 min przerwy.

II. UCZESTNICTWO

1.   Każda uczelnia ma prawo zgłosić 1 zespół.

2.  Zespół może liczyć max. 12 zawodników.

III. PRZEPISY GRY

Obowiązują przepisy FIFA odnośnie gry w futsal (1 bramkarz + 4 zawodników).

IV. PUNKTACJA

1.   O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

za zwycięstwo     – 3 pkt.

za remis           – 1 pkt.

za przegraną      – 0 pkt.

2.   W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:

bilans punktów z bezpośrednich spotkań;

różnica bramek z bezpośrednich spotkań;

większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach;

różnica bramek ze wszystkich spotkań;

rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

3. Oddanie przez drużynę dwóch meczy walkowerem eliminuje ją z zawodów.

 

PIŁKA SIATKOWA

l. SYSTEM ROZGRYWEK

Wszystkie mecze, rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 pkt., bez punktów granicznych. Jeśli set trzeci jest setem decydującym to po zdobyciu 13 punktów przez jeden z zespołów należy zmienić strony. Pozostałe zasady gry (np. dotyczące netów oraz libero), zgodnie z przepisami PZPS.

II. UCZESTNICTWO

Każda Uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet l mężczyzn. Zespół może liczyć maksymalnie 12 zawodników/zawodniczek.

III. PUNKTACJA

Zgodnie z przepisami i regulaminem PZPS.

 

PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.  Mecze rozgrywane formatem dwa sety do 21 pkt., w przypadku remisu (1:1) trzeci set „tie break” do 15. pkt. (przewaga dwóch punktów bez punktu granicznego) – zmiana co 5 pkt.

II. UCZESTNICTWO

1.   Każda uczelnia ma prawo zgłosić po dwa zespoły kobiet i mężczyzn w składach trzyosobowych (3K i 3M).

2.  W jednym meczu może grać tylko 2. zawodniczki/zawodników z jedną zmianą.

III. PUNKTACJA

Punktacja prowadzona będzie oddzielnie dla kobiet l dla mężczyzn zgodnie z regulaminem MPSzW.

 

PŁYWANIE

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.   Mistrzostwa zostaną przeprowadzone obowiązkowo w następującej kolejności: kobiety – 50 m dowolnym, 50 m klasycznym, 50 m motylkowym, 50 m grzbietowym, 100 m zmiennym, 4 x 50 m dowolnym, 4 x 50 m zmiennym; mężczyźni – 50 m dowolnym, 50 m klasycznym, 50 m motylkowym, 50 m grzbietowym, 100 m zmiennym, 4 x 50 m dowolnym, 4 x 50 m zmiennym

2.   Wszystkie wyścigi rozgrywane w seriach na czas.

3.  Zawody przeprowadzone zostaną w ciągu 1 dnia.

II. UCZESTNICTWO

1.   Każda Uczelnia może zgłosić po 3. zawodników do każdej konkurencji indywidualnej po 1 zespole w każdej sztafecie.

2.   Zawodnikowi / zawodniczce zezwala się na start w 2 konkurencjach indywidualnych sztafecie w 1 sztafecie.

III. PUNKTACJA

1.   Punktacja k onkurencji indywidualnych: ilość startujących Uczelni x 2 + 1 pkt. za I miejsce, ilość startujących Uczelni x 2 -1 pkt. za II miejsce, ilość startujących Uczelni x 2 -2 pkt. za III miejsce, itd.,

2.   Sztafety punktowane są podwójnie tj. ilość startujących Uczelni x 4 + 2 pkt. za I miejsce, ilość startujących Uczelni x 4 – 2 pkt. za II miejsce, ilość startujących Uczelni x 4 – 4 pkt. za III miejsce, itd.,

3.   O kolejności zajętych przez uczelnie miejsc decyduje suma punktów uzyskanych przez 2 zawodników w danej konkurencji. Punktacja oddzielna dla kobiet i mężczyzn.

4.   Przy równej ilości zdobytych punktów przez dwie lub więcej uczelni, o kolejności zajętych miejsc decyduje większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich, itd.

 

 

TENIS STOŁOWY

l. PROGRAM ZAWODÓW

Mistrzostwa przeprowadzone będą systemem dwurundowym, „każdy z każdym” w konkurencji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Program meczu obejmuje obowiązkowe rozegranie 6 gier pojedynczych i 1 grę podwójną.

Spotkania rozgrywane będą do 4 wygranych setów.

II. UCZESTNICTWO

Każda uczelnia ma prawo zgłosić po 1 zespole kobiet i mężczyzn w składzie 3 zawodników / zawodniczki + rezerwowy / rezerwowa.

III. PUNKTACJA

1.   O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

za zwycięstwo     – 2 pkt.

za przegraną       – 1 pkt.

za walkower         – 0 pkt.

 

TENIS ZIEMNY

I. PROGRAM ZAWODÓW

1.   Mistrzostwa będą rozegrane w postaci turnieju drużynowego systemem każdy z każdym, dwie gry pojedyncze i gra podwójna, w kategorii kobiet i kategorii mężczyzn.

2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do turnieju po 3 zawodników/zawodniczek.

3. Mecze w turnieju rozgrywane będą do 2 wygranych setów.

II. PUNKTACJA

1.   O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:

za zwycięstwo     – 2 pkt.

za przegraną       – 1 pkt.

za walkower         – 0 pkt.

 

TRÓJBÓJ SIŁOWY

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.   Program zawodów obejmuje:

a)  przysiady ze sztangą,

b)  wyciskanie sztangi w leżeniu,

c)  martwy ciąg.

2.   Zawody zostaną zorganizowane w 11 kategoriach wagowych:

do     -52 kg

-56 kg          -82,5 kg

-60 kg          -90 kg

-67,5 kg       -100 kg

-75 kg          -110 kg

-125 kg

– powyżej 125 kg.

3.   Przepisy ogólne – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kulturystyki Trójboju Siłowego.

4.   Sprzęt i jego opis techniczny – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kulturystyki Trójboju Siłowego.

5.   Kostium i wyposażenie osobiste – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Kulturystyki Trójboju SiŁowego.

6.   Boje siłowe i ich wykonanie – zgodnie z przepisami PZKiTS.

7.  Ważenie – zgodnie z przepisami PZKiTS.

8.  Porządek zawodów – zgodnie z przepisami PZKiTS.

9.   Sędziowie – skład i obowiązki sędziów ustala /w oparciu o regulamin PZKiTS/ organizator, uwzględniając potrzeby imprezy – ilość zawodników.

II. UCZESTNICTWO

1.   Reprezentacja uczelni może liczyć max. 8. zawodników.

2.   W jednej wadze uczelnia może wystawić maksymalnie 2. zawodników.

3.   Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej obowiązkowo indywidualnych badań lekarskich każdego zawodnika z dopiskiem: „zdolny do zawodów w trójboju siłowym”.

III. PUNKTACJA

1.   Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w konkurencji indywidualnej i zespołowej.

2.   Zwycięzcą w każdej kategorii wagowej zostanie zawodnik, który uzyska najlepszy

3.   Do punktacji zespołowej będą uwzględniani wszyscy zawodnicy startujący w danej kategorii wagowej wg następującej punktacji: l miejsce – n+1 pkt., II miejsce – n-1, III miejsce – n-2 pkt. gdzie „n” jest równe liczbie zawodników startujących w najliczniejszej kategorii.

4.   Zespół będzie klasyfikowany w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje w nim minimum 3. zawodników.

6.   Zespół, który uzyska największą ilość punktów, zostanie zwycięzcą w punktacji zespołowej. W przypadku jednakowej ilości pkt. zdobytych przez dwa lub więcej zespołów o kolejności decydować będzie większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich, itd.

7.   Zawodnik, który uzyska najlepszy wynik w trójboju wg formuły Schwanza zostanie uznany za najlepszego zawodnika Mistrzostw.

VI. DOPING

1.   Zakazane jest stosowanie dopingu farmakologicznego.

2.  Każdy zawodnik składa oświadczenie, że znany mu jest Regulamin PZKiTS najlepszego zakazie stosowania wszelkich niedozwolonych środków farmakologicznych uznanych za doping.

3.   Każdy zawodnik musi wyrazić zgodę (na piśmie) na badania anty dopingowe, pod rygorem wykluczenia z zawodów.

4.   Zawodnik, u którego zostanie wykryte stosowanie wszelkich niedozwolonych środków farmakologicznych uznanych za doping, zostaje uznany jako nieuprawniony do startu i zdyskwalifikowany.

5.   Zespół w skład którego wchodzą zawodnicy, u których zostanie wykryte stosowanie środków dopingowych, zostanie zdyskwalifikowany przez odsuniecie na 4 lata od stanów w zawodach organizowanych przez AZS.

 

BIEGI PRZEŁAJOWE

l. PROGRAM ZAWODÓW

1.  Mistrzostwa będą obejmowały indywidualny bieg na czas ze startu wspólnego:

kobiety            2 km,

mężczyźni        5 km,

II. UCZESTNICTWO

Każda uczelnia ma prawo wystawić dowolną ilość uczestników zarówno w kategorii kobiet i mężczyzn.

III. PUNKTACJA

1.   Każdy zawodnik w biegu otrzymuje punkty wg następującego klucza: l miejsce – 1pkt., II miejsce – 2 pkt., III miejsce – 3 pkt., itd.

2.   Do drużynowej klasyfikacji generalnej brani pod uwagę będzie pięciu najlepszych zawodników drużyny, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

3.   Zwycięzcą drużynowym zostaje zespół z najmniejszą liczbą punktów.

4.   Zespoły będą klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w biegu wystartuje w nich i ukończy wyścig minimum 2 zawodniczki i 3. zawodników.

5.   Przy równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce szóstego zawodnika.

6.   Zwycięzcą indywidualnym zostaje zawodnik, który w najkrótszym czasie pokona przewidziany dystans.

IV. UWAGI KOŃCOWE

a) Uczestnicy powinni startować w obuwiu sportowym z wykluczeniem kolców.

b)  Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Komisja Sędziowska w porozumieniu z organizatorem.