Zaznacz stronę

Ordynacja wyborcza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Strona główna » Aktualności » Ordynacja wyborcza na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

 

ORDYNACJA WYBORCZA NA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
KLUBU ŚRODOWISKOWEGO AKADEMICKIEGO ZWIAZKU SPORTOWEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 

 

 1. Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawcze AZS woj. podlaskiego

  1. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu Środowiskowego AZS woj. podlaskiego biorą
   udział delegaci klubów AZS wybrani na walnych zebraniach klubów uczelnianych na podstawie niniejszej
   ordynacji wyborczej oraz ustępujące władze klubu.
  2. Delegatami na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze KŚ AZS woj. podlaskiego mogą być członkowie
   zwyczajni i honorowi. Członkowie zwyczajni muszą posiadać ważną legitymację członkowską AZS.
 2. Zasady wyboru delegatów z na Walne Zebranie Sprawozdawcze AZS woj. podlaskiego
  1. Każda jednostka organizacyjna KŚ AZS woj. podlaskiego powołana do dnia 30.09.2023 r. posiada prawo
   wyboru delegata na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KŚ AZS woj. podlaskiego, przy
   zastosowaniu klucza 1 delegat na każde rozpoczęte 50 członków Klubu AZS wg stanu liczonego na dzień
   30 stycznia 2024 r.
  2. Minimalna liczba delegatów w klubów uczelnianych wynosi 1 osoba.
  3. Przy ustalaniu stanu organizacyjnego jednostek AZS obowiązuje stan na dzień 30.01.2024 r.
  4. O wyborze kolejności delegatów i ich zastępców decyduje łączna liczba uzyskanych przez nich ważnych
   głosów. W przypadku rezygnacji z funkcji delegata, prawo udziału w Walnym Zebraniu jako delegat
   przysługuje osobie, która w wyborach podczas Walnych Zebrań Klubów AZS uzyskała kolejne miejsce.
  5. Nazwiska i imiona oraz podstawowe dane osobowe delegatów przekazywane są do Biura Zarządu KŚ AZS
   woj. podlaskiego po wyborach w Klubach AZS – najpóźniej do dnia 27.04.2024 r.
 3. Zgłaszanie kandydatów do władz KLUBU ŚRODOWISKOWEGO AKADEMICKIEGO ZWIAZKU
  SPORTOWEGO

  1. Zgodnie ze Statutem KŚ AZS władze wybierane na Walnym Zebraniu to: Prezes KŚ AZS, Zarząd AZS w
   liczbie 8-15 osób, Środowiskowa Komisja Rewizyjna oraz delegaci na XXV Zjazd Akademickiego Związku
   Sportowego.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do władz KŚ AZS woj. podlaskiego przysługuje Klubom AZS powołanym
   do dnia 30.09.2023 r. oraz ustępującym władzom: Zarządowi KŚ AZS oraz Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybory do władz klubu oraz delegatów na Zjazd AZS są tajne i odbywają się przy nieograniczonej liczbie
   kandydatów.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkich zmian w Regulaminie Obrad dokonuje Walne Zebranie Delegatów zwykłą większością głosów
   obecnych na sali delegatów.
  2. Walne Zebranie Delegatów jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 procent delegatów
   uprawnionych do głosowania.
  3. W przypadku braku wymaganej liczby delegatów należy rozpocząć zebranie w drugim terminie, późniejszym
   o 30 minut od terminu pierwszego.
  4. W drugim terminie Walne Zebranie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 procent delegatów
   uprawnionych do głosowania.

 

W imieniu Zarządu
PREZES
KŚ AZS woj. podlaskiego
dr hab. inż. Mirosław Broniewicz

 

Ordynacja wyborcza

Liczba członków i delegatów Klubów Uczelnianych AZS