Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w Trójboju Siłowym Klasycznym Kobiet i Mężczyzn

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w Trójboju Siłowym Klasycznym Kobiet i Mężczyzn

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej
w Trójboju Siłowym Klasycznym Kobiet i Mężczyzn 2024 r.

 

§ 1. Organizator

1. Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego.
2. Stowarzyszenie Strefa MOCY.

 

§ 2. Cel zawodów

Popularyzacja trójboju siłowego w środowisku akademickim, praktyczny sprawdzian
reprezentacji poszczególnych uczelni.

 

§ 3.Termin i miejsce

Termin: 13 kwietnia 2024 r., sobota.
Miejsce: Pan i Pani Fit – RIO Wellness, ul. Antoniukowska 56 lok. 035, 15-845 Białystok.

 

§ 4. Program minutowy

1. Proponowany program minutowy:
10:00 – weryfikacja i waga zawodników,
12:00 – rozpoczęcie zawodów,
16:30 – dekoracja medalowa.
2. Program minutowy może ulec zmianie.

 

§ 5. Regulamin zawodów

I. Warunki uczestnictwa

1. W zawodach uczestniczyć mogą studenci i pracownicy uczelni podlaskich oraz tegoroczni
absolwenci uczelni.
2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji do 10 zawodników(czek) oraz dwóch
rezerwowych w poszczególnych kategoriach, oddzielnie kobiet, oddzielnie mężczyzn.
3. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
a) studenci muszą okazać na ważeniu ważną legitymację studencką, pracownicy muszą
okazać zaświadczenie o zatrudnieniu na etaciw w uczelni,
b) posiadać aktualną legitymację Akademickiego Związku Sportowego. Legitymację
można wyrobić na stronie azs.pl,
c) podpisać deklarację o stanie zdrowia umożliwiającego udział w zawodach w
dyscyplinie trójbój siłowy. Druk deklaracji będzie znajdować się w miejscu i terminie
zawodów.

 

II. Sposób rywalizacji

1. Zawody zostaną przeprowadzone według zgłaszanych obciążeń (w kolejności od
najmniejszych do największych) z podziałem na grupy względem płci zawodnika oraz
jego kategorii wagowej.
Strona 1 z 2
2. Kolejność wykonywania bojów: przysiad ze sztangą, wyciskanie w leżeniu, martwy ciąg.
3. Obowiązują przepisy zgodne z federacją IPF.

 

III. Klasyfikacja

1. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w kategoriach wagowych:
• dla kobiet: 43*, 47, 52, 57, 63, 69, 76, 84, 84+ kg,
• dla mężczyzn: 53*, 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, 120+ kg.
2. Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
3. Do klasyfikacji drużynowej będzie uwzględnionych do 5 – pięciu – zawodników
włącznie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w danej drużynie wg następującej punktacji:- I miejsce: n + 1,- II miejsce, oraz kolejne: n – zajęte miejsce – 1,
gdzie n jest równe liczbie zawodników startującej w najliczniejszej kategorii wagowej.
4. Drużyna, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą w punktacji
drużynowej. W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej
drużyń, o kolejności decydować będzie większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich
itd..
5. Klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

 

IV. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia należy przesłać na adres E-mail zawody@strefamocy.bialystok.pl w
terminie do 08 kwietnia 2024 r. włącznie.
2. Istnieje możliwość warunkowego dopuszczenia zawodnika zgłoszonego w dniu zawodów
podczas weryfikacji i ważenia zawodników.
3. Po zakończeniu ważenia zawodników , nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika oraz
jego udziału w klasyfikacji. Dopuszcza się, wystartowanie zawodniak poza konkursem
PK.

 

V. Nagrody

1. Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wagowych, zostaną nagrodzone
medalami.
V. Postanowienia Końcowe
1. Komisję sędziowską powołuje Zarząd Środowiskowy AZS i Zarząd AZS Politechniki
Białostockiej.
2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie przedstawiciel Zarządu Środowiskowego
AZS oraz sędzia główny zawodów.
Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy zapraszają na zawody