Zaznacz stronę

Komunikat organizacyjny PALM w trójboju siłowym 2021/2022 jesień

Strona główna » Aktualności » Komunikat organizacyjny PALM w trójboju siłowym 2021/2022 jesień

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej
w Trójboju Siłowym Klasycznym Kobiet i Mężczyzn 2021 r.

§ 1. Organizator
1. Klub Środowiskowy AZS Województwa Podlaskiego.
3. Stowarzyszenie Strefa MOCY.
§ 2. Cel zawodów
Popularyzacja trójboju siłowego w środowisku akademickim, praktyczny sprawdzian
reprezentacji poszczególnych uczelni.
§ 3.Termin i miejsce
Termin: 04 grudnia 2021 r., sobota.
Miejsce: Pan i Pani Fit – RIO Wellness, ul. Antoniukowska 56 lok. 035, 15-845 Białystok.
§ 4. Program minutowy
1. Proponowany program minutowy:
10:00 – weryfikacja i waga zawodników,
11:45 – otwarcie zawodów,
12:00 – rozpoczęcie zawodów,
15:30 – dekoracja medalowa.
2. Program minutowy może ulec zmianie.
§ 5. Regulamin zawodów
I. Warunki uczestnictwa
1. W zawodach uczestniczyć mogą studenci i pracownicy uczelni podlaskich oraz tegoroczni
absolwenci uczelni.
2. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji do 10 zawodników(czek) oraz dwóch
rezerwowych w poszczególnych kategoriach, oddzielnie kobiet, oddzielnie mężczyzn.
3. Zawodnicy muszą spełniać następujące warunki:
– posiadać aktualną legitymację AZS. Legitymację można wyrobić na stronie azs.pl,
– podpisać Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID19 oraz deklarację o stanie zdrowia umożliwiającego udział w zawodach w dyscyplinie trójbój
siłowy. Druki oświadczenia i deklaracji znajdować się będą w miejscu zawodów.
II. Sposób rywalizacji
1. Zawody zostaną przeprowadzone według zgłaszanych obciążeń (w kolejności od
najmniejszych do największych) z uwzględnianiem kategorii wagowych i płci zawodnika.
2. Kolejność wykonywania bojów: przysiad, wyciskanie, martwy ciąg.
Strona 2 z 2
3. Obowiązują przepisy zgodne z federacją IPF.
III. Klasyfikacja
1. Klasyfikacja indywidualna zostanie przeprowadzona w kategoriach wagowych:
– dla kobiet: 47, 52, 57, 63, 72, 84, 84+ kg,
– dla mężczyzn: 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, 120+ kg.
2. Zawodnicy sklasyfikowani będą według zajętych miejsc w kategoriach wagowych.
3. Do klasyfikacji drużynowej będzie uwzględnionych do 5 – pięciu – zawodników, którzy
uzyskali najlepsze wyniki w danej drużynie wg następującej punktacji:
– I miejsce: n + 1,
– II miejsce, oraz kolejne: n – zajęte miejsce – 1,
gdzie n jest równe liczbie zawodników startującej w najliczniejszej kategorii wagowej.
4. Drużyna, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zwycięzcą w punktacji
zespołowej. W przypadku jednakowej ilości punktów zdobytych przez dwa lub więcej zespoły,
o kolejności decydować będzie większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich itd..
5. Klasyfikacja drużynowa zostanie przeprowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
IV. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 30 listopada 2021 r. na adres E-mail
zawody@strefamocy.bialystok.pl.
2. Istnieje możliwość warunkowego dopuszczenia zawodnika zgłoszonego w dniu zawodów na
ważeniu.
3. Po zamknięciu wagi, nie ma możliwości zgłoszenia zawodnika.
V. Nagrody
1. Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kategoriach wagowych, zostaną nagrodzone
medalami.
V. Postanowienia Końcowe
1. Komisję sędziowską powołuje Zarząd Środowiskowy AZS i Zarząd AZS Politechniki
Białostockiej.
2. Wszystkie sprawy sporne rozstrzygać będzie przedstawiciel Zarządu Środowiskowego AZS
oraz sędzia główny zawodów.

Ze sportowym pozdrowieniem organizatorzy zapraszają na zawody